Traducerea paginilor iniţiale prin Pro-Tran

Subiectul pagnii: Traducerea paginilor iniţiale

Bulgarã
Germanã
Englezã
Francezã
Italianã
Portughezã
Polonezã
Rusã
Spaniolã
Romanian
Turcã
Maghiara
Chinezã
Olandeza
 
Lumea vorbeşte Pro-Tran
 
Acasã » Ofertã de preţ Oferta noastrã » Informaţii » Servicii » Contact »
   
 

Termeni generali

 
Cãutare:
 
 
Vã rugãm sã citiţi cu atenţie Termenii şi condiţiile noastre generale
§ 1 Valabilitate
Prezentele condiţii se aplicã tuturor afacerilor şi contractelor în legãturã cu serviciile noastre..
între
Pro-Tran, cât şi reprezentanţii autorizaţi ai Pro-Tran
şi
clienţii sãi.
În cele ce urmeazã, Pro-Tran şi reprezentanţii autorizaţi ai Pro-Tran vor fi numiţi "Pro-Tran"
Clientul este de acord cu aceste condiţii în momentul în care acesta lanseazã comanda.
Modificãrile acestor condiţii şi a celor ale clientului nu obligã Pro-Tran decât dacã Pro-Tran le aprobã explicit în scris.
Acordurile verbale nu vor fi recunoscute. Orice modificãri ale condiţiilor trebuie sã fie în formã scrisã.

§ 2 Scopul contractului

Toate serviciile (creare situri web, managementul şi traducerea siturilor web) se vor presta cu deosebitã atenţie, în conformitate cu principiile profesionale de bazã şi cât de repede posibil.

Serviciile vor fi prestate în conformitate cu înţelegerile contractuale convenite cu clientul.

Informaţiile şi documentaţia suport necesare prestãrii serviciilor vor fi furnizate la timp şi fãrã a fi solicitate. Pro-Tran nu va fi responsabilã pentru erori rezultate din incapacitatea clientului de a respecta aceste reglementãri.
În cazul în care clientul are cerinţe speciale (de ex. terminologie specificã), acestea vor fi declarate în mod explicit şi convenite în momentul încheierii contractului.
Dacã nu au fost primite instrucţiuni specifice din partea clientului, pentru traducere va fi folositã terminologia general acceptatã. Serviciile nu includ revizii referitoare la stil asupra textului tradus.
Pro-Tran îşi rezervã dreptul de a solicita clarificãri din partea clientului dacã le considerã necesare. Ca o alternativã, Pro-Tran are, de asemenea, dreptul de a realiza el înşuşi serviciul sau prin asociaţii lui, folosindu-şi cele mai bune cunoştinţe, bazându-se pe propria lui judecatã asupra conţinutului şi semnificaţiei textului.
Pro-Tran poate folosi terţi pentru a realiza serviciul. În asemenea situaţii, Pro-Tran este responsabil numai pentru selectarea atentã a acestor terţi.

§ 3 Comenzi / Cerinţe

Contractul care detaliazã informaţiile referitoare la servicii va fi furnizat de cãtre client în format electronic sau în alt format, iar Pro-Tran va furniza imediat confirmarea acceptãrii contractului.
În scopul reducerii problemelor în cadrul colaborãrii, vor fi acceptate, de asemenea, comenzile telefonice şi alte comenzi neoficiale. Orice problemã rezultatã din aceasta reprezintã responsabilitatea clientului.
Clientul va informa Pro-Tran asupra volumului comenzii, cât şi asupra limbilor ţintã ale textului, precum şi asupra oricãror cerinţe specifice privind terminologia. În plus faţã de aceasta, clientul ar trebui sã informeze Pro-Tran asupra scopului traducerii. Acest lucru este important în special atunci când textul tradus urmeazã sã fie utilizat pentru situri web.
Pro-Tran nu va fi responsabil pentru orice întârzieri sau calitate slabã rezultatã din comenzi neclare, incorecte sau incomplete.
§ 4 Preţuri şi acorduri privind preţurile
Toate preţurile, ofertele, estimãrile şi alte documente care prezintã preţuri nu includ TVA.
Preţurile pot fi convenite per cuvânt, per rând (acolo unde un rând standard este format din 55 de caractere inclusiv spaţiile) sau ca tarif uniform. Verificarea poate fi inclusã în preţul per cuvânt sau per rând sau poate fi calculatã ca perioadã de timp necesarã realizãrii acestei activitãţi.
La cerere pot fi furnizate estimãri. Dupã examinarea volumului comenzii, a textului şi a posibilelor cerinţe specifice ale clientului, Pro-Tran va întocmi o estimare. Dacã nu sunt furnizate volumul exact al comenzii sau date complete şi textele, nu se poate asigura decât un total estimativ.
Costul este calculat pe baza muncii reale depuse.
Pentru comenzi mari, Pro-Tran poate solicita un depozit sau poate împãrţi proiectul în tranşe şi emite facturã separatã pentru fiecare tranşã.
Comenzile urgente care necesitã lucru peste program, lucru de noapte, în perioada sãrbãtorilor bancare sau duminica vor fi preluate prin contract. Dupã cum va fi necesar, se vor aplica suprataxele corespunzãtoare. Preţurile pentru servicii adiţionale (ex. editarea graficelor) sunt convenite separat.

§ 5 Confidenţialitate

Toate textele şi datele vor fi tratate confidenţial şi nu vor fi divulgate terţilor. Pro-Tran va rãspunde de nedivulgarea oricãror aspecte în legãturã cu serviciile lui pentru client.

Cooperarea cu personal liber-profesionist şi cu asociaţi care, ei înşişi, sunt supuşi contractelor de confidenţialitate nu va afecta în sensul eliminãrii acestei obligaţii.

Pro-Tran nu poate garanta protecţia absolutã a secretului afacerii sau al informaţiilor sau al oricãror date sau informaţii confidenţiale, cum ar fi textul, datele şi alte informaţii posibil a fi transmise în format electronic între Pro-Tran şi orice posibili asociaţi şi nu se poate elimina posibilitatea ca terţi neautorizaţi sã poatã obţine acces la texte şi date transmise pe cale electronicã.
Toate programele, sistemele şi suporturile folosite de Pro-Tran şi asociaţii lui pentru crearea traducerilor şi editarea şi crearea siturilor web, ca şi cercetãrile brevetate realizate de cãtre Pro-Tran şi asociaţii sãi, folosite la pregãtirea traducerii, procesare şi postprocesare rãmân proprietatea Pro-Tran. Utilizarea lor este autorizatã în cadrul respectivului proiect al clientului, dar în nici un caz nu vor fi puse la dispoziţia terţilor.

§ 6 Termene limitã de livrare

Termenele limitã de livrare şi termenii, fie ei obligatorii sau nu, trebuie sã fie conveniţi în scris. În cazul în care este solicitatã sau planificatã cooperarea cu clientul pentru proiect, atunci termenul de livrare va fi extins corespunzãtor dacã acesta întârzie sã îşi îndeplineascã obligaţiile.
Orice întârzieri datorate schimbãrii cerinţelor clientului vor extinde corespunzãtor termenul limitã de livrare şi termenul de realizare a serviciului.
Pro-Tran nu va fi responsabil dacã nu vor realiza serviciile contractate în intervalul de timp convenit datoritã acţiunilor industriale, forţei majore sau al altor circumstanţe inevitabile.
În cazul în care Pro-Tran nu se încadreazã în programul stabilit, clientul trebuie sã stabileascã o prelungire corespunzãtoare a termenului. Dupã aceastã prelungire, clientul se poate retrage din afacere dacã nu a fost informat cã serviciul a fost livrat pânã atunci.

§ 7 Anularea comenzii / Rezilierea contractului

Clientul poate rezilia contractul înaintea terminãrii serviciilor în situaţii excepţionale.

În cazul în care clientul anuleazã un contract fãrã bazã legalã sau contractualã, acesta va trebui sã achite orice servicii deja încheiate.
Clientul va trebui sã achite 20% din valoarea comenzii pentru partea anulatã a serviciilor. Pro-Tran îşi rezervã dreptul de a solicita revendicãri pentru daune ulterioare dacã acest lucru este necesar.

§ 8 Deficienţe / Revendicãri

Clientul va efectua verificãri referitoare la calitatea serviciului şi va aproba serviciul imediat, în termen de 5 zile de la livrarea produsului de cãtre Pro-Tran.

Clientul trebuie sã notifice Pro-Tran referitor la orice deficienţe în acest interval de 5 zile, în scris, precizând şi arãtând aceste deficienţe, altfel serviciul va fi considerat fãrã deficienţe.

Toate revendicãrile referitoare la deficienţe se vor limita la furnizarea de îmbunãtaţiri ulterioare.
Revendicãrile referitoare la deficienţe nu vor fi valide în cazul în care deficienţa este doar nesemnificativã, prin urmare nu este semnificativã pentru serviciul convenit. Revendicãrile clientului privind compensarea daunelor nu sunt acceptate decât dacã Pro-Tran este rãspunzãtor din punct de vedere legal pentru garanţii, intenţii sau neglijenţã grosolanã.

§ 9 Responsabilitate

Responsabilitatea Pro-Tran (independentã de motivul pentru care este responsabil) este limitatã la erori previzibile, tipice din punct de vedere contractual. Dimensiunile acestora sunt limitate prin valoarea comenzii.
Pro-Tran nu va fi responsabil pentru deficienţele cauzate de furnizarea incorectã, incompletã sau întârziatã a informaţiilor sau datelor de la client, nici pentru textele sau datele incorecte sau ilizibile primite de la client.
Pro-Tran nu va fi responsabil pentru daunele sau pierderile ulterioare.
Clientul este obligat sã se protejeze corespunzãtor împotriva pierderii datelor. Responsabilitatea pentru pierderea datelor este restrânsã la costurile de restituire corespunzãtoare. Acestea sunt calculate asupra daunelor care ar fi apãrut în ciuda întreprinderii mãsurilor de securitate rezonabile (ex. realizarea copiilor de siguranţã).
Pro-Tran nu va fi rãspunzãtor pentru daunele cauzate de viruşi.
§ 10 Protecţia datelor şi confidenţialitate
Pro-Tran stocheazã datele clientului care sunt necesare pentru demararea şi încheierea contractului. Utilizarea improprie a datelor poate avea loc prin intermediul conexiunilor la Internet. În special datele cu caracter special trebuie sã fie protejate la accesul neautorizat prin mãsurile de siguranţã proprii clientului.

§ 11 Expediere / Livrare

În momentul lansãrii comenzii, clientul poate stabili ce mediu ar trebui folosit pentru expedierea siturilor web, a datelor şi a traducerilor.

Clientul va informa Pro-Tran asupra primirii serviciului.

Orice costuri realizate pentru servicii speciale de poştã sau de curierat vor fi solicitate la platã clientului. Riscurile implicate de expediere sunt transferate în momentul expedierii poştale sau înmânãrii cãtre curier sau cãtre orice alt mesager al clientului.

Dacã Pro-Tran nu a primit instrucţiuni scrise specifice de la client, Pro-Tran va trimite electronic siturile web, datele şi traducerile (prin email / server FTP).
O livrare va fi consideratã încheiatã cu succes dacã existã dovada (o înregistrare a expedierii) cã situl / siturile web, data şi / sau traducerea / traducerile au fost trimise clientului.
Clientul este obligat sã facã verificarea finalã a datelor transmise şi a textului atunci când expedierea se face prin email, server FTP sau prin orice altã transmisie interurbanã.

§ 12 Proprietatea rezervatã şi drepturile de autor

Dacã Pro-Tran va primi o solicitare de daune materiale referitoare la o încãlcare a drepturilor de autor existente asupra unei comenzi sau dacã existã solicitãri de daune materiale din partea terţilor, clientul va fi rãspunzãtor, Pro-Tran va fi complet absolvit de responsabilitate.

Toate serviciile produse de Pro-Tran (situri web, traduceri) rãmân proprietatea Pro-Tran, ca şi toate tranşele de traduceri / situri web care fac parte din comenzi mari pânã când va fi primitã plata completã pentru întreaga comandã. Clientul are dreptul de a folosi aceste servicii doar atunci când a fost primitã plata completã.

Dacã persoana care realizeazã serviciul stabileşte drepturi de autor şi alte reglementãri referitoare la protejarea realizãrii serviciului, acestea rãmân proprietatea exclusivã a Pro-Tran dacã nu sunt transferate prin contract clientului.

§ 13 Condiţii de platã
Factura este plãtibilã la încheierea serviciului sau, cel mai târziu, la livrarea serviciului şi va fi plãtitã cel mai târziu în termen de 10 zile de la primirea acesteia.
Dacã Pro-Tran nu a primit instrucţiuni specifice scrise din partea clientului, Pro-Tran va trimite factura prin email.
Pro-Tran poate cere plata în tranşe pentru comenzi mari, care vor fi plãtibile la intervale stabilite conform dovezii cã serviciul este realizat.

§ 14 Alte reglementãri

În cazul în care unul dintre termenii şi condiţiile menţionate mai sus sunt sau devin nevalabile, valabilitatea celelaltor condiţii din Termeni generali şi condiţii nu va fi afectatã.
Orice condiţii echivoce vor fi înlocuite cu alte condiţii în acest caz, care, din punct de vedere financiar, vor fi pe cât posibil apropiate faţã de condiţiile în cauzã.
Contractul şi ceilalţi termeni şi condiţii între client şi Pro-Tran sunt în fond supuse legii germane fãrã a recurge la legile internaţionale ale achiziţiilor.
Locul efectuãrii plãţii şi curtea de jurisdicţie pentru ambele pãrţi, în mãsura în care acest lucru este permis prin lege, va fi locul în care îşi desfãşoarã activitatea respectivul reprezentant autorizat al Pro-Tran

Revizie: 01. ianuarie 2003

 
 
Acces rapid:
Paginã iniţialã -Traducere
Pro-Tran
Punct Adrese de contact
Paginã iniţialã -Traducere
Pro-Tran
Punct Formular de contact
Paginã iniţialã -Traducere
Pro-Tran
Punct Telefonaţi
Paginã iniţialã -Traducere
Pro-Tran
Punct Menţiuni obligatorii
Paginã iniţialã -Traducere
Pro-Tran
Punct Harta sit
 
Descãrcaţi Termenii şi condiţiile generale ca fişier PDF
Acrobat-Reader de la pagina iniţialã Pro-Tran - Traducere
 
 
 
 
 Acasã »
 Locuri de muncã
 Parteneriate
 Ofertã de preţ
 Oferta noastrã »
 Concept
 Traducere
 Informaţii »
 Top 20
 Limbi
 Ţãri
 Servicii
 Întrebãri frecvente
 Legãturi
 Download
 Referinţe
 Contact »
 Formular de contact
 Telefonaţi
 Menţiuni obligatorii
 Termeni generali
 Harta sit
Trimite cuiva aceastã paginã
Copyright © Pro-Tran – ultima modificare 24.05.2004 - Vizitatori: