Tłumaczenie stron internetowych przez Pro-Tran

Temat tej strony: Tłumaczenie stron internetowych

bułgarski
niemiecki
angielski
francuski
włoski
portugalski
polski
rosyjski
hiszpański
rumuński
turecki
węgierski
chiński
holenderski
 
Świat mówi językiem Pro-Tran
 
Strona główna » Oferta Wydajność » Informacje » Serwis » Kontakt »
   
 

AGB

 
Szukaj:
 
 
Proszę zwrócić uwagę na ogólne prawa naszej firmy.
§ 1 Zakres ważności
Ogólne prawa firmy dotyczą wspólnie wszystkich prowadzących firmę i wszystkich współpracujących służbowo
między
Pro-Tran, a także Pro-Tran upoważnionymi współpracownikami
a
Zleceniodawcami.
Następnie Pro-Tran i Pro-Tran jest upoważniona do nazwy "Pro-Tran"
Ogólne prawa firmy zostają uznane przez Zleceniodawcę z upoważnieniem zlecenia.
Zmiany w prawach firmy i prawach Zleceniodawcy mogą być dokonane tylko w porozumieniu z Pro-Tran, kiedy Pro-Tran uzna te zmiany wyraznie na piśmie.
Słowne umowy są nieważne. Zmiany warunków są tylko ważne w formie pisemnej.

§ 2 Zakres umowy

Świadczone usługi (budowa strony, opracowania strony i tłumaczenie) są wykonywane według porządku i z możliwie z największą starannością.

Zleceniodawca nabywa umownie uzgodnione sporządzenie świadczonej usługi.

Informacje i dokumenty do świadczonych usług są konieczne do wcześniejszej dyspozycji. Błędy, które z nich wynikają, mogą się zdarzyć i nie obciążają Pro-Tran.
Ewentualne wykorzystanie określonych form (np. specyficznej terminologii) uzgodnione jest z Zleceniodawcą przy wydaniu zlecenia.
Określone wskazówki przez Zleceniodawcę zostaną przetłumaczone fachowo i profesjonalnie w ogólnie zrozumianej formie. Opracowanie stylistyczne tekstu nie jest przedmiotem świadczonych usług.
Pro-Tran zastrzega sobie prawo przy niejasnościach tekstu zwrócić się do Zleceniodawcy z dodatkowymi pytaniami. Wybiórczo Pro-Tran ma prawo w takich przypadkach, opierając się na swojej wiedzy, pozwolić sobie na wypełnienie tych braków, by dopełnić świadczenia.
Pro-Tran może wykonać umowę posługując się osobą trzecią. W takim przypadku Pro-Tran odpowiada tylko za staranny wybór tej osoby.

§ 3 Wydanie umowy / Obowiązek współpracy

Umowa dochodzi do skutku, gdy dojdzie do wydania umowy świadczenia usługi przez Zleceniodawcę w elektronicznej lub innej formie i niezwłocznie zostaje potwierdzona zawarciem umowy przez Pro-Tran.
W interesie możliwie bezproblemowej współpracy Zleceniodawca jest proszony o przekazanie numeru telefonu lub innej formy kontaktu. Ewentualnie wynikające z tego powodu problemy ponosi Zleceniodawca.
Zleceniodawca przekazuje Pro-Tran zakres umowy, a także język tekstu i określoną terminologię. Dodatkowo powinien poinformować o celu do jakiego wykorzysta tłumaczenie. Jest to przede wszystkim ważne, jeśli tłumaczony tekst zostanie zawieszony na stronie internetowej.
Za opóznienia lub błędy, które wynikają z niejasności, niepoprawności lub niepełności wydanej umowy, Pro-Tran nie odpowiada.
§ 4 Ceny i uzgodnienie cen
Wszystkie ceny, oferty, koszty i inne dokumenty zawierają w swoich cenach podatek.
Ceny mogą być liczone za słowo, za linijkę (gdzie norma wynosi 55 zwrotów z pustymi polami) lub ryczałtem. Korekta zostanie doliczona do ceny za słowa lub linijki bądz będzie policzona w zależności od czasu jaki zajmie.
Na zapytania o koszty zostanie udzielona informacja. Po sprawdzeniu dokumentów umowy, tekstu i ewentualnych inne życzeń Zleceniodawcy zostaną przedstawione koszty. Bez znajomości pełnej umowy i bez dostarczenia pełnych danych i tekstu można tylko oszacować całość zlecenia.
Miarodajnym dla obrachunku są wyłącznie rzeczywiste koszty.
Pro-Tran może zażądać zaliczki lub zapłaty w ratach odpowiednio do wielkości zamówienia.
Szybkie zlecenia, dodatkowe godziny, praca w nocy, święta lub w niedzielę, zostaną ustalone w umowie. Odpowiednio zostanie ustalony dokument. Cena dla dodatkowych świadczeń (np. graficznych opracowań) będzie ustalona osobno.

§ 5 Zachowanie tajemnicy

Wszystkie teksty i dane zostaną poufne i nie będą przekazane osobom trzecim. Pro-Tran zobowiązuje się do zachować milczenie o wszystkich faktach o których się dowiedzą pracując dla Zleceniodawcy.

Obowiązkowi zachowania tajemnicy podlegają także współpracownicy i wykonawcy.

Ze względu na elektroniczny przekaz tekstów i danych, a także ewentualnie inne komunikaty w elektronicznej formie dla Pro-Tran i jego współpracowników, Pro-Tran nie może gwarantować absolutnej ochrony zachowania tajemnicy poufnych danych i informacji. Nie wyklucza się, że nieupoważnione osoby trzecie mogą mieć dostęp elektroniczną drogą do tekstu i danych.
Wszystkie programy, systemy i materiały pomocnicze używane przez Pro-Tran i jego współpracowników przy tłumaczeniach i opracowaniach stron internetowych, a także wszystkie własne techniczne przeróbki, uzgodnienia lub opracowania zostają własnością Pro-Tran. Używanie ich przez Zleceniodawcę jest dopuszczalne w ramach zleconego projektu, przekazywanie ich osobom trzecim jest zabronione.

§ 6 Termin wykonania

Termin dostarczenia, który był uzgodniony obowiązująco lub nieobowiązująco, regulowany jest w formie pisemnej. Jeśli do wykonania świadczenia jest wymagana współpraca Zleceniodawcy, termin dostarczenia przedłuża się o czas w którym Zleceniodawca nie dopełni swoich zobowiązań.
Przy opóznieniu z powodu zmian żądań Zleceniodawcy przedłuża się termin wykonania i dostarczenia.
Pro-Tran nie odpowiada za opóznienia, jeśli nie będzie mógł wypełnić swoich świadczeń z przyczyn od niego niezależnych.
Jeśli Pro-Tran miałby zaległości, Zleceniodawca musi ustalić odpowiedni termin. Po upływie tego terminu Zleceniodawca może zrezygnować, kiedy świadczone usługi nie są wykonane i dostarczone na czas.

§ 7 Likwidacja zlecenia / Wymówienie umowy

Zleceniodawca może umowę wymówić przed zakończeniem świadczonych usług tylko z ważnych powodów.

Jeśli Zleceniodawca zlikwiduje umowę, nie uzasadniając tego prawnie lub zgodnie z umową, będzie musiał zapłacić za dotychczasowo wykonaną pracę.
Za część zlecenia, która uległa likwidacji będzie doliczony 20% wartości całego zlecenia. Dochodzenie w danym przypadku dalej idących strat jest zastrzeżone.

§ 8 Błędy / Kary za błędy

Zleceniodawca sprawdza należnie wykonane usług niezwłocznie w ciągu 5 dni po dostarczeniu jej przez Pro-Tran. Zleceniodawca odbiera należne świadczenia po sprawdzeniu.

Błędy przy świadczonych usługach są dochodzone przez Zleceniodawcę w ciągu 5 dni pisemnie z konkretnymi nazwami błędów, w przeciwnym razie wykonana usługa zostaje uznane za bezbłędną.

Roszczenia z powodu błędów są po poprawkach ograniczone.
Nie wnosi się roszczeń z powodu błędów nieistotnych do zlecenia, które nie wpływają na jakość usługi. Zleceniodawca nie ma prawa do roszczeń otrzymania ekwiwalentu za błędy, chyba że Pro-Tran odpowiada za nie z powodu gwarancji lub postanowień lub ogólnego zaniedbania.

§ 9 Odpowiedzialność

Odpowiedzialność Pro-Tran (niezależnie od podstaw odpowiedzialności) ogranicza się do typowych umownych, przewidywalnych szkód. Wysokość jest przy tym ograniczona wartością zlecenia.
Pro-Tran nie odpowiada za błędy, które Zleceniodawca spowodował przez błędne, niejasne lub nieprawidłowe sformułowania w informacjach lub danych lub też przez błędne lub nieczytelne teksty i dane.
Za uszkodzenia lub straty w czasie przesyłki Pro-Tran nie odpowiada.
Zleceniodawca jest zobowiązany odpowiednio ochronić się przed stratą danych. Odpowiedzialność za stratę danych jest ograniczona kosztami typowego odtworzenia danych. Te szacuje się według szkód, które występują w wymaganych środkach ostrożności (jak np. sporządzenie kopii zapasowych).
Pro-Tran nie odpowiada za straty spowodowane przez wirusy.
§ 10 Ochrona danych i zachowanie tajemnicy
Pro-Tran zapisuje w ramach umowy niezbędne dane Zleceniodawcy. Przez łączność internetową istnieje możliwość nadużywania wykorzystywanych danych. Zwłaszcza nietrwałe dane musi Zleceniodawca chronić przez własne środki ostrożności przed ewentualnym nadużyciem.

§ 11 Przesyłka / Dostawa

Zleceniodawca może ustalić w umowie, jakimi środkami i jaką drogą mają być wysłane strona, dane i tłumaczenia.

Zleceniodawca zawiadamia firmę Pro-Tran o formie dostawy świadczonych usług.

Ewentualne koszty za wysyłkę ekspressową i kurierską zostaną dodatkowo doliczone. Ryzyko wysyłki przez pocztę lub kuriera lub gońca przechodzi na Zleceniodawcę.

Jeśli firmie Pro-Tran Zleceniodawca nie przedstawi pisemnie jasnych wskazówek, Pro-Tran wysyła strony, dane i tłumaczenia drogą elektroniczną. (E-Mail / przez FTP-Serwer).
Dostawa uznana jest za wykonaną, kiedy strona, dane i/lub tłumaczenia zostaną jako poświadczone (protokół wysłania) przesłane przez klienta.
Przy dostawie danych przez E-Mail, przez FTP Serwer lub inny sposób przesłania Zleceniodawca jest zobowiązany do ostatecznego sprawdzenia przesłanych danych i tekstu.

§ 12 Własne zastrzeżenia i prawo autorskie

Gdyby Pro-Tran w ramach umowy został oskarżony z powodu naruszenia praw autorskich bądz będą czynione oskarżenia przez osoby trzecie, Zleceniodawca jest zobowiązany, by zwolnic z tego firmę Pro-Tran w pełnym wymiarze.

Pro-Tran oferując świadczone usługi (strony internetowe, tłumaczenia) zostaje we wszystkim opłacony, także przyszłe powstałe roszczenia są własnością Pro-Tran. Zleceniodawca ma po pełnej zapłacie prawo do ich użytkowania.

W momencie kiedy osoby świadczące usługi wykonują zlecenie, obejmuje je prawo autorskie, które pozostaje własnością Pro-Tran, o ile nie zostanie umową przekazane na Zleceniodawcę.

§ 13 Warunki płatności
Termin zapłaty rachunku upływa najpózniej w momencie ukończenia, względnie wydania świadczonych usług i najpózniej 10 dni po otrzymaniu rachunku.
Jeśli firmie Pro-Tran, Zleceniodawca nie przedłoży wyraznych pisemnych wskazówek, Pro-Tran wysyła rachunek drogą elektroniczną (E-Mail).
Przy dużych zamówieniach Pro-Tran może rozłożyć czas zapłaty i przesłać świadczenia za zaliczeniem w uzgodnionych ratach.

§ 14 Inne postanowienia

Jeśli pojedyncze wcześniej wymienione warunki umowy są bądz zostaną unieważnione lub są nieefektywne, wtedy nie wpływają one na skuteczność pozostałych Ogólnych Praw Firmy.
Sporne warunki są w tym przypadku zastąpione przez inne ustalenia, które z ekonomicznego punktu widzenia są najbliższe zakwestionowanym warunkom.
Warunki umowy i innych praw firmy między Zleceniodawcą i Pro-Tran podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu i międzynarodowemu prawu zakupu.
Miejscem wykonania i stanu prawnego dla obu stron jest siedziba firmy pełnomocnictwa Pro-Tran

Stan na dzień: 1 stycznia 2003

 
 
Szybkie przeszukiwanie:
Tłumaczenie stron internetowych
Pro-Tran
Dot Adres kontaktowy
Tłumaczenie stron internetowych
Pro-Tran
Dot Formularz kontaktowy
Tłumaczenie stron internetowych
Pro-Tran
Dot Telefon
Tłumaczenie stron internetowych
Pro-Tran
Dot Adres
Tłumaczenie stron internetowych
Pro-Tran
Dot Spis treści
 
Download AGB w formacie PDF
Acrobat-Reader Pro-Tran Tłumaczenie stron internetowych
 
 
 
 
 Strona główna »
 Praca
 Współpraca
 Oferta
 Wydajność »
 Pomysł
 Tłumaczenie
 Informacje »
 Top 20
 Języki
 Kraje
 Serwis »
 FAQ
 Linki
 Downloads
 Referenzen
 Kontakt »
 Formularz kontaktowy
 Telefon
 Adres
 AGB
 Spis treści
Poleć stronę
Copyright © Pro-Tran - ostatnia zmiana 24.05.2004 - Odwiedzający: