Homepage vertaling door Pro-Tran

Thema van deze pagina: Homepage vertaling

bulgaars
duits
engels
frans
italiaans
portugees
pools
zweeds
spaans
Rumänisch
turks
Ungarisch
chinesisch
hollands
 
De wereld spreekt Pro-Tran
 
Startpagina » Offerte aanvragen Diensten » Informatie » Service » Contact »
   
 

AV

 
Zoek:
 
 
Gelieve onze Algemene Voorwaarden in acht te nemen.
§ 1 Geldingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het zakelijk verkeer en alle overeenkomsten aangaande leveringen
tussen
Pro-Tran, alsook de door Pro-Tran gevolmachtigde vertegenwoordigers.
en
diens opdrachtgevers.
In het nu volgende worden Pro-Tran en de door Pro-Tran gevolmachtigde vertegenwoordigers "Pro-Tran" genoemd
Deze Algemene Voorwaarden worden door de opdrachtgever op het moment dat de opdracht wordt verstrekt, erkend.
Wijzigingen in deze voorwaarden en voorwaarden van de opdrachtgever zijn voor Pro-Tran uitsluitend bindend wanneer Pro-Tran deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft erkend.
Mondelinge afspraken zijn niet geldig. Wijzigingen in de voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

§ 2 Inhoud van de overeenkomst

De diensten (maken van websites, bewerken van websites en vertalingen) worden overeenkomstig de fundamentele principes van een goede beroepsuitoefening zo snel mogelijk en met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd.

De dienst wordt overeenkomstig het contract dat met de opdrachtgever is gesloten, uitgevoerd.

Informatie en documenten die noodzakelijk zijn voor het leveren van de dienst, dienen tijdig en ongevraagd ter beschikking te worden gesteld. Fouten, die voortvloeien uit het feit dat dit niet geschiedt of is geschied, komen niet voor rekening van Pro-Tran.
Bij het verstrekken van de opdracht dient uitdrukkelijk te worden overeengekomen of er eventueel bepaalde uitvoeringsvormen (bijv. een specifieke terminologie) van de opdrachtgever moeten worden gebruikt.
Wanneer de opdrachtgever geen van speciale aanwijzingen heeft gegeven, dan worden vakuitdrukkingen op een algemeen gebruikelijke en begrijpelijke manier vertaald. Een stilistische bewerking van teksten behoort niet tot het voorwerp van de dienst.
Pro-Tran behoudt zich het recht voor bij onduidelijkheden de opdrachtgever om opheldering te vragen. Pro-Tran heeft echter naar eigen keuze het recht in zo’n geval naar eigen eer en geweten en op grond van de betekenis de dienst uit te voeren of door zijn medewerkers te laten uitvoeren.
Pro-Tran kan voor het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen. Hierbij is Pro-Tran uitsluitend aansprakelijk voor een zorgvuldige keuze.

§ 3 Opdrachtverstrekking / Medewerkingsplicht

De overeenkomst komt tot stand op grond van het verstrekken van de opdrachten tot dienstverlening door de opdrachtgever in elektronische of andere vorm en door onmiddellijke bevestiging van de opdrachtaanname door Pro-Tran.
Met het oog op een zo vlot mogelijk verlopende samenwerking worden ook telefonische of andere informeel meegedeelde opdrachten aangenomen. Problemen die eventueel hieruit voorvloeien, komen voor rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtgever informeert Pro-Tran over de omvang van de opdracht alsook over de doeltaal van de tekst en eventueel speciale wensen ten aanzien van de terminologie. Bovendien dient hij mee te delen wat de bestemming van de vertaling is. Dit is met name relevant wanneer de vertaalde tekst opgenomen moet worden in websites.
Pro-Tran is niet aansprakelijk oor vertragingen of fouten bij de uitvoering die ontstaan doordat de opdracht onduidelijk, onjuist of onvolledig is verstrekt.
§ 4 Prijzen en prijsovereenkomst
Alle prijzen die in prijslijsten, offertes, kostenramingen en overige documenten worden genoemd, zijn exclusief de wettelijke BTW.
Prijzen kunnen op woordbasis, per regel(waarbij een normregel uit 55 aanslagen met spaties bestaat) of als totaalprijs worden overeengekomen. Proofreading kan in de prijs per woord of regel zijn inbegrepen, of op basis van de geïnvesteerde tijd worden berekend.
Op aanvraag kunnen kostenramingen worden gegeven. Nadat de omvang van de opdracht, de tekst en eventuele speciale wensen van de opdrachtgever zijn onderzocht, wordt er een kostenraming opgesteld. Wanneer de volledige omvang van de opdracht en de volledige gegevens en teksten niet bekend zijn, kan uitsluitend een geschat totaalbedrag worden gegeven.
Doorslaggevend voor de berekening zijn uitsluitend de feitelijke kosten.
Pro-Tran kan een aanbetaling of betaling in termijnen verlangen overeenkomstig de gedeelten van de opdracht die gereed zijn gekomen.
Spoedopdrachten waarvoor overuren, nachturen of uren op feestdagen of zondagen worden gemaakt, worden, nadat dit is overeengekomen, uitgevoerd. Indien nodig wordt er een redelijke toeslag berekend. De prijs voor extra diensten (bijv. grafische bewerking) dient apart te worden overeengekomen.

§ 5 Geheimhouding

Alle teksten en documenten worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden overhandigd. Pro-Tran is verplicht stilzwijgen te bewaren over alle feiten, waarvan het in verband met de werkzaamheden voor de opdrachtgever kennis heeft genomen.

De samenwerking met medewerkers en assistenten die eveneens onderworpen zijn aan de geheimhoudingsplicht, betekent niet dat deze plicht geschonden wordt.

Ten aanzien van het elektronisch versturen van teksten en gegevens, alsook van eventueel andere communicatie op elektronische wijze tussen Pro-Trans en eventuele assistenten, kan Pro-Tran niet een absolute bescherming van bedrijfs- en informatiegeheimen en overige vertrouwelijke gegevens en informatie garanderen, aangezien het niet uit te sluiten is dat onbevoegde derden zich op elektronische wijze toegang verschaffen tot de aangeleverde teksten en gegevens.
Alle programma’s, systemen en hulpmiddelen, alsook alle eigen ontwikkelingen voor het vertaaltechnisch voorbereiden, de verwerking of naverwerking, die door Pro-Tran of diens medewerkers bij het opstellen van vertalingen en bij de bewerking en opstellen van websites zijn gebruikt, blijven eigendom van Pro-Tran. Gebruik door de opdrachtgever is in het kader van het desbetreffende project toegestaan, het doorgeven aan derden daarentegen niet.

§ 6 Leveringstermijnen

Leveringstermijnen die verbindend of niet-verbindend worden overeengekomen, dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Is voor de dienst de medewerking van de opdrachtgever nodig of overeengekomen, dan wordt de leveringstijd verlengd met het aantal dagen dat de opdrachtgever zijn verplichting niet is nagekomen.
Bij vertragingen ten gevolge van wijzigingen in de eisen van de opdrachtgever wordt de leverings- of dienstverleningstermijn overeenkomstig verlengd.
Pro-Tran is niet aansprakelijk voor zover het zijn contractuele diensten ten gevolge van een arbeidsconflict, hogere machten of andere voor hem onafwendbare omstandigheden niet of niet binnen de gestelde termijn kan leveren.
Mocht Pro-Tran een achterstand oplopen, dan dient de opdrachtgever een redelijke naleveringstermijn te stellen. Nadat deze naleveringstermijn is verstreken, kan de opdrachtgever de overeenkomst opzeggen, indien niet uiterlijk op bovengenoemd tijdstip is gemeld dat de levering is verstuurd.

§ 7 Annulering van een opdracht / beëindiging van de overeenkomst

De opdrachtgever kan de overeenkomst, voordat de levering is voltooid, uitsluitend om gegronde redenen opzeggen.

Annuleert de opdrachtgever een opdracht, zonder dat hij hiertoe wettelijk of contractueel het recht heeft, dan wordt hem het werk dat gereed is gekomen, ter beschikking gesteld en in rekening gebracht.
De geannuleerde omvang van de werkzaamheden wordt voor 20% van de opdrachtwaarde in rekening gebracht. Vordering tot vergoeding van eventueel verdere schade blijft voorbehouden.

§ 8 Fouten / Reclame

De opdrachtgever controleert onmiddellijk de juiste uitvoering van de levering, binnen 5 dagen na levering door Pro-Tran. Hij zal de juiste levering binnen de controletijd afnemen.

Reclame ten aanzien van fouten in de levering dient door de opdrachtgever binnen genoemde 5 dagen schriftelijk onder concrete vermelding van de fout te worden ingediend, anders geldt dat de levering vrij van gebreken is aangenomen.

Schadeclaims op grond van fouten zijn daarbij beperkt tot de herstelling.
Er is geen sprake van reclame, voor zover de fout slechts onbeduidend is, dus niet van grote invloed is op de overeengekomen levering. Schadeclaims door de opdrachtgever zijn uitgesloten, tenzij Pro-Tran op grond van garanties of vanwege opzet of grove nalatigheid aansprakelijk is.

§ 9 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Pro-Tran (ongeacht de aansprakelijkheidsgrond) is beperkt tot de schade die het contract met zich meebrengt of die te voorzien is. De hoogte daarvan is beperkt tot de opdrachtwaarde.
Pro-Tran is niet aansprakelijk voor fouten die veroorzaakt zijn door de opdrachtgever als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet tijdig beschikbaar gestelde informatie of gegevens, of door foute of onleesbare teksten of gegevens.
Pro-Tran is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies tijdens het verzenden.
De opdrachtgever is verplicht zich naar behoren tegen verlies van gegevens te beveiligen. De aansprakelijkheid bij verlies van gegevens is beperkt tot de herstelkosten. Deze worden vastgesteld aan de hand van de schade die bij het uitvoeren van passende beveiligingsmaatregelen (zoals het aanmaken van beveiligingskopieën)zou zijn ontstaan.
Pro-Tran is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van virussen ontstaat.
§ 10 Gegevensbeveiliging en geheimhouding
Pro-Tran slaat de gegevens van de opdrachtgever op die in het kader van het aangaan en de afwikkeling van de overeenkomst nodig zijn. Doordat er een netwerk met internet is verbonden, ontstaat de mogelijkheid dat gegevens verkeerd worden gebruikt. Daarom dient de opdrachtgever met name gevoelige gegevens met behulp van eigen beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen onbevoegde toegang.

§ 11 Verzending / Levering

De opdrachtgever kan bij opdrachtverstrekking bepalen met welk medium en via welke verzendingswijze de websites, gegevens en vertalingen aangeleverd moeten worden.

De opdrachtgever dient Pro-Tran via een korte mededeling op de hoogte te stellen van de ontvangst van de levering.

Eventueel ontstane kosten voor expres- en koerierszending worden doorberekend. Het verzendrisico gaat bij de overdracht aan de post of de koerier of bode over op de opdrachtgever.

Wanneer Pro-Tran geen uitdrukkelijke schriftelijke aanwijzing van de opdrachtgever heeft gekregen, verstuurt Pro-Tran websites, gegevens en vertalingen op elektronische wijze (e-mail / via FTP-server).
Een levering geldt als voltooid wanneer aangetoond kan worden (verzendprotocol) dat de websites, gegevens en/of vertalingen naar de opdrachtgever zijn verzonden.
Bij leveringen van bestanden per e-mail, via FTP-server of iedere andere vorm van telecommunicatie is de opdrachtgever verplicht een definitieve controle van de verzonden bestanden en teksten uit te voeren.

§ 12 Eigendomsvoorbehoud en auteursrecht

Wanneer er tegen Pro-Tran in het kader van een opdracht wegens schending van een bestaand auteursrecht (copyright) een vordering ingediend wordt, of wanneer er aanspraken van derden geldend worden gemaakt, dan is de opdrachtgever verplicht Pro-Tran hiervan volledig vrij te stellen.

De door Pro-Tran geleverde dienst (websites, vertalingen) blijft eigendom van Pro-Tran totdat alle, ook toekomstige, vorderingen zijn voldaan. De opdrachtgever heeft pas na volledige betaling het recht op gebruik.

Voor zover in de persoon van de dienstverlener bij de uitvoering van de dienst auteursrechten of andere rechten ontstaan, berusten deze uitdrukkelijk bij Pro-Tran, voor zover zij niet contractueel op de opdrachtgever zijn overgedragen.

§ 13 Betalingsvoorwaarden
Het factuurbedrag dient uiterlijk op het moment van de voltooiing resp. de levering, en niet later dan 10 dagen na de dag der verzending van de factuur, te worden betaald.
Wanneer Pro-Tran geen uitdrukkelijke schriftelijke aanwijzing van de opdrachtgever heeft gekregen, verstuurt Pro-Tran de factuur op elektronische wijze (e-mail).
Bij grote opdrachten kan Pro-Tran termijnbetalingen verlangen die in overeengekomen termijnen en na bewijs van de reeds voltooide leveringen betaald dienen te worden.

§ 14 Overige bepalingen

Wanneer enkele voorwaarden uit bovengenoemde opdrachtvoorwaarden nietig of ongeldig zijn of worden, dan blijft hierdoor de geldigheid van de overige voorwaarden uit de Algemene Voorwaarden onaangetast.
De omstreden voorwaarden dienen in dat geval te worden vervangen door andere voorwaarden, die wat betreft hun bedrijfseconomische doelen de afgekeurde voorwaarden het meest benaderen.
De overeenkomst en andere zakelijke connecties tussen de opdrachtgever en Pro-Tran zijn uitsluitend onderworpen aan het Duitse recht onder uitsluiting van het internationale handelsrecht.
Plaats van handeling en bevoegde rechtbank voor beide partijen is, mits wettelijk toegestaan, de plaats van vestiging van de desbetreffende gevolmachtigde van Pro-Tran

Stand: 01. Januari 2003

 
 
Snelzoeken:
Homepage-Uebersetzung
Pro-Tran
Dot Contactadressen
Homepage-Uebersetzung
Pro-Tran
Dot Contactformulier
Homepage-Uebersetzung
Pro-Tran
Dot Terugbelnummer
Homepage-Uebersetzung
Pro-Tran
Dot Impressum
Homepage-Uebersetzung
Pro-Tran
Dot Sitemap
 
Download de AV’en als PDF
Acrobat-Reader van Pro-Tran homepage vertaling
 
 
 
 
 Startpagina »
 Jobs
 Coöperatie
 Offerte aanvragen
 Diensten »
 Concept
 Vertaling
 Informatie »
 Top 20
 Talen
 Landen
 Service »
 FAQ
 Links
 Downloads
 Referenzen
 Contact »
 Contactformulier
 Terugbelnummer
 Impressum
 AV
 Sitemap
Deze site aanbevelen aan een kennis.
Copyright © Pro-Tran - laatste wijziging 24.05.2004 - Bezoekers: