Honlap-forditas a Pro-Trantol

Az oldal témája: Honlap fordítás

bolgár
német
angol
francia
olasz
portugál
lengyel
orosz
spanyol
román
török
magyar
kínai
holland
 
A világ a Pro-Tran nyelvét beszéli
 
Kezdõlap » Ajánlatkérés Szolgáltatások » Információk » Vevõszolgálat » Kapcsolat »
   
 

Általános üzleti feltételek

 
Keresés:
 
 
Kérjük, vegye figyelembe Általános üzleti feltételeinket is.
§ 1 Hatályossági kör
Ezek az Általános üzleti feltételek a teljes üzleti forgalomra és minden szolgáltatásokról szóló szerzõdésre vonatkoznak.
mégpedig
az Pro-Tran, valamint az Pro-Tran által meghatalmazott képviselõk
és
megbízóik között.
A továbbiakban az Pro-Tran és az Pro-Tran által meghatalmazott képviselõk Pro-Tran néven szerepelnek.
A megbízó a megbízással egyidejûleg elfogadja ezeket az Általános üzleti feltételeket.
Ezen üzleti feltételekben és a megbízó üzleti feltételeiben bekövetkezõ változások csak akkor kötelezõ érvényûek a Pro-Tranra nézve, ha a Pro-Tran ezt egyértelmûen és írásban elfogadta.
A szóbeli kiegészítõ megállapodások érvénytelenek. A feltételekre vonatkozó változások csak írott formában érvényesek.

§ 2 A megbízás érvényessége

A szolgáltatásnyûjtás (weblapkészítés, weblapátdolgozás és fordítás) az elõírásszerû hivatásgyakorlás alapelvei szerint a lehetõ leggyorsabban és legalaposabban történik.

A megbízó megkapja a szolgáltatás szerzõdésben rögzített kivitelezését.

A szolgáltatáshoz szükséges információkat és iratokat idõben és felszólítás nélkül rendelkezésre kell bocsátani. Az abból adódó hibák, hogy ez nem történt vagy nem történik meg, nem róhatók fel a Pro-Trannak.
A megbízó meghatározott kivitelezési formáinak esetleges használatában (pld. egy bizonyos szakszókincs használatában) a megbízáskor egyértelmûen meg kell állapodni.
Ha a megbízó nem utasította másként a másik felet, a szakkifejezések az általában szokásos és mindenki által érthetõ módon kerülnek lefordításra. A szövegek stiláris átdolgozása nem része a szolgáltatásnak.
A Pro-Tran fenntartja magának a jogot, hogy tisztázatlanságok esetében visszakérdezzen a megbízónál. A Pro-Tran azonban ilyen esetben úgy is dönthet, hogy legjobb tudása szerint, az értelmezhetõ gondolati tartalom alapján elkészíti, vagy a teljesítésben segédkezõk bevonásával elkészítteti a szolgáltatást.
A Pro-Tran a megbízás kivitelezésében harmadik fél segítségét is igénybe veheti. Ebben az esetben a Pro-Tran csak az alapos kiválasztásért felel.

§ 3 Megbízás / részvételi kötelezettség

A szerzõdés a megbízó elektronikus vagy más formában történõ szolgáltatási megbízásával és a szerzõdés Pro-Tran által történõ haladéktalan megerõsítésével jön létre.
A lehetõ legzökkenõmentesebb együttmûködés érdekében telefonos és más úton történõ kötetlen formájú megbízást is elfogadunk. Az esetlegesen ebbõl adódó problémák a megbízót terhelik.
A megbízó közli a Pro-Trannal a megbízás terjedelmét, valamint a szöveg célnyelvét és adott esetben a szakszókincsre irányuló külön kérését. Célszerû továbbá, ha közli a fordítás felhasználási célját. Ez különösen akkor fontos, ha a fordított szöveget weblapokon akarja elhelyezni.
A nem világos, helytelen vagy nem teljes megbízásból adódó késedelmekért vagy kivitelezési hiányosságokért a Pro-Tran nem vállal felelõsséget.
§ 4 Árak ás ármegállapodás
Minden, az árlistákban, ajánlatokban, költségelõirányzatban és más dokumentumokban említett ár a törvényileg meghatározott általános forgalmi adóval együtt értendõ.
Az árak szavak vagy sorok alapján (egy szabványsor szóközökkel együtt 55 leütésbõl áll) vagy átalányárként határozhatóak meg. A szó- vagy sorár tartalmazhatja a javítás céljábó történõ átolvasást, de elszámolható az idõráfordítás alapján is.
Megkeresés esetén költségelõirányzatot készítünk. Miután megvizsgáltuk a megbízás terjedelmét, a szöveget és a megbízó esetleges külön kéréseit, elkészítjük a költségirányzatot. Ha nem ismerjük a megbízás teljes terjedelmét és nem kapjuk meg az összes adatot és szöveget, csupán becsült végösszeget tudunk megállapítani.
A számítás szempontjából egyedül a tényleges ráfordítás mérvadó.
A Pro-Tran az elkészített megbízásmennyiségnek megfelelõen elõleget vagy részletfizetést kérhet.
Sürgõs megbízásokat, amelyek teljesítéséhez túlórákra, éjszakai, ünepnapokon vagy vasárnapokon végzendõ munkára van szükség, megegyezés szerint teljesítünk. Adott esetben megfelelõ felárat számolunk föl. A kiegészítõ szolgáltatások (pld. grafikus átdolgozás) árában külön meg kell egyezni.

§ 5 Titoktartás

Minden szöveget és adatot bizalmasan kezelünk és ezeket nem adjuk tovább harmadik személynek. A Pro-Tran kötelezi magát arra, hogy titokban tartja azokat a tényeket, amelyek a megbízónak végzett tevékenysége során a tudtára jutnak.

A munkatársakkal és a megbízás teljesítésben segédkezõ személyekkel való együttmûködés, akikre ugyancsak vonatkozik a titoktartási kötelezettség, nem jelenti ezen kötelezettség megsértését.

Tekintettel a szövegek és adatok elektromos átvitelére, valamint esetleges más, elektromos úton történõ kommunikációra a Pro-Tran és esetleges más, a megbízás teljesítésében segédkezõ személyek között, a Pro-Tran nem biztosíthatja a vállalati és információs titkok és a további bizalmas adatok és információk teljes védelmét, mert nem zárható ki, hogy illetéktelen harmadik személy elektronikus úton hozzáfér az átvitt szövegekhez és adatokhoz.
Minden, a Pro-Tran és a megbízás teljesítésében segédkezõ személyek által a fordítások elkészítésénél és a weblapok átdolgozásánál és elkészítésénél használt program, rendszer és segédeszköz, valamint minden, a fordítástechnikai feldolgozásnál vagy utólagos átdolgozásnál használt saját fejlesztés a Pro-Tran tulajdonában marad. A megbízó az adott projekt keretein belül engedélyezetten használhatja ezeket, de nem adhatja tovább harmadik személynek.

§ 6 Szállítási idõpontok

A kötelezõen vagy nem kötelezõen megbeszélt szállítási idõpontok vagy határidõk csak írásos formában érvényesek. Ha a teljesítéshez szükséges a megbízó együttmûködése, vagy ezt korábban megbeszélték, akkor a szállítási idõ meghosszabbodik azzal az idõvel, amelyre a megbízónak szüksége van, hogy teljesítse kötelezettségét.
Ha amiatt következik be késedelem, mert a megbízó megváltoztatta követelményeit, a szállítási vagy teljesítési idõpont ennek megfelelõen változik.
A Pro-Tran nem vállal felelõsséget, ha a szerzõdésben foglalt megbízásokat bérharc, rajta kívül esõ vagy elháríthatatlan körülmények miatt nem tudja, vagy a teljesítési idõpontnak megfelelõen nem tudja teljesíteni.
Ha a Pro-Tran hátralékba kerülne, a megbízónak megfelelõ türelmi idõszakot kell megszabnia. A türelmi idõszak leteltével a megbízó visszaléphet az üzletkötéstõl, ha a másik fél nem tudja neki eddig az idõpontig jelezni, hogy a szolgáltatást teljesítette.

§ 7 Megbízás visszamondása / Szerzõdés felmondása

A megbízó a szerzõdést a szolgáltatás elkészítése elõtt csak fontos okból mondhatja föl.

Ha a megbízó visszamond egy megbízást, anélkül, hogy ehhez törvényileg vagy szerzõdésileg joga lenne, a másik fél az addig az idõpontig számára elkészített munkákat rendelkezésére bocsátja és felszámolja.
A munka törölt terjedelme a megbízás értékének 20%-ával kerül elszámolásra. A Pro-Tran fenntartja magának egy esetlegesen továbbmenõ kár érvényesítését.

§ 8 Hiányok / Hiánybejelentés

A megbízó a szolgáltatás elõírásszerû kivitelezését haladéktalanul, a Pro-Tran részérõl történõ szállítást követõ 5 napon belül ellenõrzi. A megbízó az elõírásszerû szolgáltatást az ellenõrzési idõn belül átveszi.

A szolgáltatásban mutatkozó hibákat a megbízó köteles ez alatt az öt nap alatt írásban bejelenteni, mégpedig a hiány pontos megnevezésével, máskülönben a szolgáltatást hiánytalannak fogadja el.

A szavatossági igény a hiányok utólagos átdolgozására szorítkozik.
Szavatossági igény nem áll fenn, ha a hiány csupán jelentéktelen, tehát nem hat ki jelentõsen a megbeszélt szolgáltatásra. A megbízó nem jogosult kártérítésre, kivíve, ha a Pro-Tran garanciák, szándékosság, vagy súlyos gondatlanság miatt felel.

§ 9 Felelõsség

A Pro-Tran felelõssége (a felelõsségi októl függetlenül) a szerzõdésre jellemzõ, elõrelátható kárra korlátozódik. A mértékét illetõen a felelõsség a megbízás értékére korlátozódik.
A Pro-Tran nem vállal felelõsséget azokért a hibákért, amelyeket a megbízó okoz azáltal, hogy helytelen vagy hiányos információkat vagy adatokat, vagy olvashatatlan szövegeket vagy adatokat bocsát rendelkezésre, vagy ezeket nem bocsátja idõben a másik fél rendelkezésére.
A Pro-Tran nem vállal felelõsséget a szállítás során bekövetkezõ károkért.
A megbízó köteles megfelelõ módon védekezni az adatveszteség ellen. Az adatveszteségért a másik fél csak a jellemzõ helyreállítási ráfordítás mértékében felel. Ezt azon kár alapján kell kiszámolni, amely az elvárható biztonsági intézkedések végrehajtásakor (mint pld. biztonsági másolatok készítése) lépett volna föl.
A Pro-Tran nem vállal felelõsséget a vírusok által okozott károkért.
§10 Adatvédelem és titoktartás
A Pro-Tran tárolja a megbízó azon adatait, amelyek a szerzõdés elõkészítése és lebonyolítása során szükségesek. Ha egy hálózatot az Internethez csatlakoztatnak, fennáll a veszélye annak, hogy az adatokat a megengedettõl eltérõen használják. Ezért a megbízónak különösen az érzékeny adatokat kell saját biztonsági intézkedések segítségével megóvnia az illetéktelen hozzáféréstõl.

§ 11 Szállítás / Kézbesítés

A megbízó a megbízáskor meghatározhatja, milyen médium segítségével és milyen szállítási úton kell eljuttatni hozzá a weblapokat, adatokat és fordításokat.

A szolgáltatás kézhezvételét a megbízónak rövid üzenetben kell jeleznie a Pro-Tran felé.

Az esetlegesen felmerülõ expressz- és futárküldemény-költségek a megbízót terhelik. A szállítással járó veszély azzal, hogy a másik fél a szolgáltatást átadja a postának vagy a futárnak, a megbízóra száll át.

Ha a megbízó részérõl nem érkezett egyértelmû írásbeli utasítás a Pro-Tranhoz, a Pro-Tran a weblapokat, adatokat és fordításokat elektronikus úton küldi meg (e-mail / FTP-szerveren kersztül).
A szállítást akkor teljesítette a másik fél, ha a weblapokat, adatokat és/vagy fordításokat bizonyíthatóan (feladóvevény) elküldte az ügyfélnek.
Ha a dokumentumokat e-mailen, FTP-szerveren vagy bármilyen más távolsági átviteli módon küldi a Pro-Tran, a megbízó köteles véglegesen megvizsgálni az átküldött dokumentumokat és szövegeket.

§ 12 Tulajdonjog fenntartása és szerzõi jog

Ha egy megbízás keretén belül egy meglévõ szerzõi jog (copyright) megsértése miatt igényt támasztanak a Pro-Trannal szemben vagy egy harmadik személy támaszt igényt a Pro-Trannal szemben, a megbízó köteles a Pro-Trant teljes mértékben felmenteni ez alól.

A Pro-Tran által elkészített szolgáltatás (weblapok, fordítások) valamennyi, akár a jövõben keletkezõ követelések maradéktalan kifizetéséig a Pro-Tran tulajdonát képezi. A megbízó csak a maradéktalan kifizetést követõen jogosult használni az elkészített szolgáltatást.

Amennyiben a szolgáltatás teljesítése során a szolgáltatást teljesítõ személyében szerzõi vagy más szabadalmi jogok keletkeznek, ezek kimondottan a Pro-Tran tulajdonában maradnak, amennyiben nem ruházta át õket a Pro-Tran szerzõdésileg a megbízóra.

§ 13 Fizetési feltételek
A számlaösszeg legkésõbb a szolgáltatás elkészítésével, illetve kiszállításával esedékes és a megbízónak legkésõbb 10 nappal a számla megérkezését követõen ki kell fizetnie azt.
Ha a megbízó nem utasítja egyértelmûen írásban a Pro-Trant, akkor a Pro-Tran a számlát elektronikus úton (e-mail) küldi meg a megbízónak.
Nagy megbízások esetén a Pro-Tran részletfizetést kérhet a megbízótól. A megbízónak a részleteket megbeszélt idõközönként, a már teljesített szolgáltatások igazolása után kell kifizetnie.

§ 14 Egyéb rendelkezések

Ha a fent felsorolt megbízási feltételek közül valamelyik semmis vagy érvénytelen, illetve azzá válik, ez nem érinti az Általános üzleti feltételek többi rendelkezésének hatékonyságát.
A kérdéses feltételeket ebben az esetben más olyan rendelkezésekkel kell helyettesíteni, amelyek gazdasági szándékukban a lehetõ legközelebb állnak a kifogásolt feltételekhez.
A megbízó és a Pro-Tran közti szerzõdéses viszony és a további üzleti kapcsolatok kizárólag a német jog hatálya alá esnek és kizárják a nemzetközi adásvételi jogot.
A teljesítés helye és az illetékesség mindkét fél számára, amennyiben ez jogilag lehetséges, az Pro-Tran mindenkori meghatalmazottjának üzleti székhelye.

Állás: 2003. január 01.

 
 
Gyors hozzáférés:
Homepage-forditas
Pro-Tran
Dot Kapcsolat
Homepage-forditas
Pro-Tran
Dot Kapcsolat
Homepage-forditas
Pro-Tran
Dot Visszahívás
Homepage-forditas
Pro-Tran
Dot Impresszum
Homepage-forditas
Pro-Tran
Dot Honlaptérkép
 
Az Általános üzleti feltételek letöltése PDF formátumban
Acrobat-Reader a Pro-Trantól honlap-forditas
 
 
 
 
 Kezdõlap »
 Munkalehetõségek
 Együttmûködés
 Ajánlatkérés
 Szolgáltatások »
 Koncepció
 Fordítás
 Információk »
 Top 20
 Nyelvek
 Országok
 Vevõszolgálat »
 GyIK
 Linkek
 Letöltések
Referenzen
 Kapcsolat »
 Kapcsolat
 Visszahívás
 Impresszum
 Általános üzleti feltételek
 Honlaptérkép
Az oldal ajánlása másoknak
Copyright © Pro-Tran - utolsó módosítás 24.05.2004 - látogatók: