Лична страница Превод от Pro-Tran

Тема на страницата: Лична страница Превод

Български
Немски
Английски
Френски
Италиански
Португалски
Полски
Руски
Испански
Румънски
Турски
Унгарски
Китайски
Холандски
 
Светът говори Pro-Tran
 
Главна страница » Оферта Дейности » Информация » Услуги » Контакт »
   
 

Общи условия

 
Търсене:
 
 
Моля, спазвайте нашите Общи условия.
§ 1 Област на валидност
Тези общи условия важат за всички сделки и всички договори за извършване на услуги
между
Pro-Tran, както и упълномощените от Pro-Tran представители
и
техните Възложители.
По-нататък Pro-Tran и упълномощените от Pro-Tran представители са наречени "Pro-Tran".
Тези Общи условия се приемат от Възложителя с възлагането на поръчката.
Изменения в тези Общи условия и Общите условия на Възложителя са задължителни за Pro-Tran само тогава, когато Pro-Tran ги е приел изрично в писмена форма.
Устни допълнителни споразумения не са валидни. Измененията в условията са валидни, ако са направени в писмена форма.

§ 2 Обем на поръчката

Услугите (създаване на уебсайта, обработка на уебсайта и превод) се извършват възможно най-бързо на принципа на коректното упражняване на професията и с възможно най-голямо старание.

Възложителят получава услугата в договореното изпълнение.

Информацията и документацията, които са необходими за извършването на услугата трябва да бъдат предоставени своевременно и без напомняне. Грешки, които се дължат на неизпълнение на това условие, не минават за сметка на Pro-Tran.
Евентуалното спазване на определени изисквания при изпълнението (напр. на специфична терминология) на Възложителя се договаря изрично още при възлагането на поръчката.
Ако Възложителят не е дал специални указания, термините се превеждат в общоприета и общоразбираема форма. Стилистичната обработка на текстове не е предмет на услугата.
Pro-Tran си запазва правото при неясноти да отправя въпроси към Възложителя. Pro-Tran има право в такъв случай да изпълни поръчката или да я даде за добросъвестно изпълнение на своите изпълнители въз основа на подразбиращото се смислово съдържание.
Pro-Tran може да се възползва за изпълнение на поръчката от услугите на трети лица. В такъв случай Pro-Tran отговаря само за грижливия подбор на изпълнителя.

§ 3 Възлагане на поръчката / Задължение за оказване на съдействие

Договорът се счита за сключен след възлагането на поръчка за услуги от страна на Възложителя в електронна или друга форма и незабавното потвърждаване приемането на договора от Pro-Tran.
В интерес на възможно най-добро сътрудничество се приемат и телефонни или други неформални поръчки. Евентуално възникналите в тази връзка проблеми са за сметка на Възложителя.
Възложителят съобщава на Pro-Tran обема на поръчката и езика, на който трябва да се извърши преводът на текста и евентуално желаната специална терминология. Той съобщава допълнително целта за използване на превода. Това е от особено значение тогава, когато превежданият текст трябва да бъде прехвърлен в уебсайт.
За забавяне или грешки в изпълнението, които се дължат на неясно, неправилно или непълно възлагане на поръчката Pro-Tran не носи отговорност.
§ 4 Цени и договаряне на цени
Всички цени, посочени в ценови листи, оферти, предварителни калкулации на разходи и други документи се разбират без законния ДДС.
Цените могат да се договарят на база дума, на база ред (като един стандартен ред се състои от 55 знака включително интервалите) или като обща цена. Корекцията може да се включи в цената на дума или ред или да се калкулира според разхода на време.
По заявка могат да се направят предварителни калкулации. След проверка на обема на поръчката, на текста и евентуалните специални желания на Възложителя се дава предварителна калкулация. Преди запознаване с пълния обем на поръчката и преди изпращането на пълната информация и текстовете може да се съобщи само предполагаемата обща сума.
Решаващо значение за калкулацията имат само действително вложените време и труд.
Pro-Tran може да поиска авансово плащане или плащане на части съобразно предоставената готова част от поръчката.
Бързи поръчки, които налагат работа в извънработно време, през нощта, през почивни или празнични дни, се изпълняват по споразумение. При необходимост се добавя съответна надценка. Цената за допълнителни услуги (напр. графично оформление) се договаря отделно.

§ 5 Конфиденциалност

Всички текстове и информация се пазят поверително и не се предоставят на трети лица. Pro-Tran се задължава да пази в тайна всички факти, които са станали известни във връзка с работата за Възложителя.

Съвместната работа със сътрудници и помощници, които също са задължени да пазят конфиденциалност, не представлява нарушение на това задължение.

В условията на електронно предаване на текстове и информация, както и на евентуално друга комуникация в електронна форма между Pro-Tran и евентуалните изпълнители, Pro-Tran не може да гарантира абсолютна защита на работната и информационната тайна и на друга поверителна информация, тъй като не е изключено неупълномощени трети лица да имат достъп по електронен път до предаваните текстове.
Всички използвани от Pro-Tran и неговите изпълнителите при извършване на преводите и при обработката и създаването на уебсайта програми, системи и помощни средства, както и всички собствени разработки за извършване на превода, преработката и допълнителната обработка остават собственост на Pro-Tran. Използването им от Възложителя е допустимо в рамките на съответния проект, предоставянето им на трети лица не е разрешено.

§ 6 Срокове за изпълнение

Задължителните или незадължителните срокове за изпълнение трябва да бъдат уговорени в писмен вид. Ако за извършването на услугата е необходимо или уговорено Възложителят да оказва сътрудничество, тогава срокът за изпълнение се удължава с времето, през което Възложителя не е спазил задължението си.
При забавяне, вследствие на изменения в изискванията на Възложителя, се удължава съответно и срокът за изпълнение или доставка.
Pro-Tran не носи отговорност, когато договорените услуги не могат да бъдат изпълнени или не могат да бъдат изпълнени в срок, поради работнически борби, форсмажорни обстоятелства или други неизбежни обстоятелства.
При забавяне от страна на Pro-Tran, Възложителят трябва да даде подходящ допълнителен срок. След изтичането на този срок той може да се откаже от сделката, ако до момента не му е съобщено, че услугата е извършена.

§ 7 Сторниране на поръчка /Анулиране на договор

Възложителят може да анулира договора преди извършване на услугата само по важна причина.

Ако Възложителят сторнира поръчка, без да има за това право по закон или съгласно договора, вече завършената работа му се предоставя и калкулира.
Сторнираният обем от работа се начислява на цена 20 % от стойността на поръчката. Запазва се правото на предявяване на претенции за евентуално последващи щети.

§ 8 Рекламации

Възложителят проверява качественото изпълнение на услугата незабавно, в рамките на 5 дни след доставянето й от страна на Pro-Tran. В рамките на този срок за проверка той приема качественото изпълнение на услугата.

Рекламациите по услугата трябва да се предявят от Възложителя в рамките на тези 5 дни в писмен вид с конкретно посочване на грешките, в противен случай услугата се счита за приета без рекламации.

Претенциите поради грешки се ограничават до извършване на корекции.
Рекламационни претенции не могат да бъдат предявявани в случаите, когато грешките са незначителни, т. е. когато не се отразяват значително върху договорената услуга. Претенции от страна на Възложителя за възстановяване на щети са изключени, освен ако Pro-Tran не носи отговорност вследствие поемане на гаранции или поради умисъл или груба небрежност.

§ 9 Отговорност

Отговорността на Pro-Tran (независимо от гаранционната причина) се ограничава до отнасящите се до договора, предвидими щети. При това размерът им се ограничава до стойността на поръчката.
Pro-Tran не носи отговорност за грешки, които са причинени от Възложителя поради неправилни, непълни или ненавременно предоставени информация или данни, или поради грешни или нечетливи текстове или данни.
За повреди или загубване по време на изпращането Pro-Tran не носи отговорност.
Възложителят е задължен да вземе съответни мерки срещу загуба на информация. Отговорността за загуба на данни се ограничава до обикновените разходи за възстановяване. Те се изчисляват според щетите, които биха настъпили при предприемане на предполагаеми предпазни мерки (напр. изготвяне на защитени копия).
Pro-Tran не носи отговорност за щети, причинени от вируси.
§10 Защита на информацията и опазване на тайна
Pro-Tran запаметява необходимата в рамките на осъществяване на договора информация от Възложителя. Поради връзката на мрежата с Интернет съществува възможност за злоупотреба с информация. Поради това Възложителят трябва да предприеме собствени предпазни мерки за защита на особено важна информация срещу достъп от страна на неупълномощени лица.

§ 11 Изпращане / Доставка

При възлагане на поръчката Възложителят може да определи с каква медия и по какъв начин трябва да се доставят уебсайтовете, информацията и преводите.

Възложителят трябва да потвърди получаването на услугата на Pro-Tran с кратко съобщение.

Евентуално възникналите разходи за експресно изпращане или изпращане по куриер се начисляват допълнително. Рискът по изпращането се прехвърля на Възложителя с предаването на пратката на пощата или куриера.

Когато Pro-Tran няма изрично писмено указание от Възложителя, Pro-Tran изпраща уебсайтовете, информацията и преводите по електронен път (e-mail / чрез FTP сървър).
Една доставка се счита за извършена, когато за изпращането на уебсайтовете, информацията и/или преводите на клиента има налице документ (протокол от изпращането).
При изпращането на файлове по e-mail, чрез FTP сървър или друг далекосъобщителен начин, Възложителят е задължен да извърши крайната проверка на прехвърлените файлове и текстове.

§ 12 Запазване правото на собственост и на авторското право

Ако в рамките на една поръчка към Pro-Tran бъдат предявени претенции за нарушаване на съществуващо авторско право (Copyright) или ако бъдат предявени претенции от страна на трети лица, тогава Възложителят е задължен да ги отмени в пълен обем по отношение на Pro-Tran.

Извършената от Pro-Tran услуга (уебсайт, превод) остава собственост на Pro-Tran до плащането в пълен размер на всички, включително и бъдещи вземания. Възложителят получава правото на ползване след извършване на плащането в пълен размер.

Pro-Tran се ползва от възникващите в рамките на извършването на услугата авторски права или други защитени права, в качеството си на извършител на услугата дотогава, докато те не бъдат прехвърлени съгласно договора на Възложителя.

§ 13 Условия на плащане
Стойността на фактурата подлежи на плащане най-късно при завършване респ. доставяне на услугата и трябва да бъде платена най-късно 10 дни след получаване на фактурата.
Ако Pro-Tran не е получил друго изрично писмено указание от страна на Възложителя, тогава Pro-Tran изпраща фактурата по електронен път (e-mail).
При големи поръчки Pro-Tran може да поиска плащане на части, които да подлежат на плащане в уговорени срокове след доказване на вече извършени услуги.

§ 14 Други условия

Ако отделни условия от договора, посочени по-горе, са или станат нищожни или невалидни, това не се отразява върху валидността на останалите условия от Общите условия.
В този случай спорните условия трябва да бъдат заменени с други положения, които по икономическия си смисъл се доближават възможно най-много до оспорваните условия.
Договорните взаимоотношения и други търговски взаимоотношения между Възложителя и Pro-Tran подлежат само на германското право като се изключва обжалване по реда на международното търговско право.
Място на изпълнение на задълженията и компетентна съдебна инстанция за двете страни, доколкото това е допустимо от правна гледна точка, е седалището на съответното упълномощено лице на Pro-Tran

Дата: 01. януари 2003 г.

 
 
Бърз достъп:
Лична страница Превод 
Pro-Tran
Dot Адреси за контакт
Лична страница Превод 
Pro-Tran
Dot Формуляр за контакт
Лична страница Превод 
Pro-Tran
Dot Телефонна връзка
Лична страница Превод 
Pro-Tran
Dot Импресия
Лична страница Превод 
Pro-Tran
Dot Карта на сайта
 
Изтегляне на Общите условия в PDF формат
Acrobat-Reader от Pro-Tran Лична страница Превод
 
 
 
 
 Главна страница »
 Работа
 Коопериране
 Оферта
 Дейности »
 Концепция
 Преводи
 Информация »
 Топ 20
 Езици
 Страни
 Услуги »
 Често задавани въпроси
 Линкове
 Изтегляне
 Referenzen
 Контакт »
 Формуляр за контакт
 Телефонна връзка
 Импресия
 Общи условия
 Карта на сайта
Препоръчайте тази страница
Copyright © Pro-Tran - Последно изменение 24.05.2004 - Посетители: